دسته‌ها
وبلاگ

آموزش اصول طراحی پایگاه داده

تعریف داده :

بود های خام که معنای اندکی دارند مگر اینکه به صورت منطقی سازمان دهی شده باشند.

تعریف اطلاع :

معنایی است که انسان به داده متسب میکند. در واقع هنگامی که داده در یک موقعیت مشخص و در یک بستر خاص و برای حل یک مشکل مشخص مورد تفسیر و ارزیابی قرار گیرد اطلاع حاصل می شود.

تعریف پایگاه داده ها :

مجموعه ای از داده های ذخیره شده بطور :

 • یکپارچه
 • حتی الامکان بدون افزونگی
 • مبتنی بر یک ساختار داده ای مشخص
 • تعریف شده بطور صوری
 • تحت مدیریت متمرکز
 • مورد استفاده یک یا چند کاربر
 • بطور اشتراکی و همزمان
آموزش اصول طراحی پایگاه داده
آموزش اصول طراحی پایگاه داده

مدل سازی معنایی داده ها

داده های ذخیره شده در پایگاه داده باید در بالاترین سطح انتزاع مدلسازی معنایی شوند.

مدل سازی معنایی داده ها (طراحی ادراکی) عبارت است از ارائه مدلی از محیط عملیاتی , به کمک مفاهیمی مستقل از موضوعات مربوط به نمایش منطقی و فیزیکی داده ها.

روش های مختلف مدلسازی معنایی داده ها:

 • روش موجودیت-ارتباط (ER(entity relationship
 • روش موجودیت-ارتباط توسعه یافته EER(extended entity relationship)

مدل سازی به روش ER

این روش در سال 1976 توسط اقای chen در دانشگاه MIT ارائه شد.اقای چن بانک اطلاعاتی را تعدادی موجودیت می دانست که شامل صفات مشخص و ارتباط بین پدیده ها می دانشت.

مفاهیم موجود در این مدل :

 • نوع موجودیت
 • صفت
 • نوع ارتباط

*نوع موجودیت

نوع موجودیت عبارت است از شی یا پدیده یا هرچیزی که میخواهیم در مورد ان اطلاعاتی داشته باشیم.

ویژگی های یک موجودیت

 1. یک موجودیت نمونه های مختلفی دارد
 2. یک موجودیت معمولا بیش از یک صفت دارد
 3. یک موجودیت معمولا حالت فاعلیت یا مفعوولیت دارد

حالات یک موجودیت

قوی:مستقل از هر موجودیت دیگر است. مثل کتاب , عضو

ضعیف:وجود این موجودیت وابسته به یک موجودیت قوی است که با حذف ان موجودیت ضعیف هم حذف میشود.

مثل خانواده ی کارمند

**صفت موجودیت

ویژگی های یک موجودیت را صفت موجودیت میگویند.

برای مثال صفت برای کتاب :نام ع نویسنده ,ناشر و….

مقدار معلوم + نام صفت =اطلاع

انواع صفات

1- ساده و مرکب

ساده :صفتی که مقدار ان تجزیه ناپذیر یا اتمیک باشد . مثل نام

مرکب : صفتی که مقدار ان تجزیه پذیر باشد .مثل ادرس

2- تک مقداری و چند مقداری

تک مقداری مثل شماره دانشجویی

3- چند مقداری مثل مدرک برای استاد

توجه : اگر صفتی هم مرکب باشد هم چند مقداری به ان صفت پیچیده میگویند.مثل چند ادرس برای یک نفر

4- شناسه یا ناشناسه

5- هیچ مقدار پذیر و هیچ مقدار ناپذیر

توجه : صفت شناسه نمیتواند هیچ مقدار پذیر باشد.

6- واقعی و مشتق

واقعی :صفت واقعی مقادیرش در پایگاه داده ذخیره شده است.مانند نمرات تک تک دروس

مشتق :مقدارش حاصل پردازشی در داده هاست مانند معدل کل

***ارتباط

عبارت است از تعامل بین دو یا بیش از دو موجودیت و یا یک موجودیت با خودش.

خصوصیات ارتباط

 • هر ارتباط نامی دارد.
 • هر ارتباط معنای مشخصی دارد.
 • هر نوع ارتبط نمونه هایی دارد.

مثال)

رابطه ی بین موجودیت کتاب و عضو =امانت گرفتن

رابطه ی بین استاد و درس = ارائه کردن

نمودار های ER

آموزش اصول طراحی پایگاه داده
آموزش اصول طراحی پایگاه داده

چندی ارتباط

تعداد نمونه های شرکت کننده در یک رابطه را چندی رابطه میگویند.

آموزش اصول طراحی پایگاه داده